Przedstawione poniżej standardy etyki publikacyjnej dla czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia bazują na standardach COPE dla redaktorów czasopism.

Obowiązki Redaktora

- Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za wszystko co zostaje opublikowane w czasopiśmie. Redaktor Naczelny i Redaktorzy Numerów mają prawo odrzucić artykuł zarówno przed procesem recenzowania, jak i po nim, w oparciu o wymogi prawne, etyczne, formalne i intelektualne. W szczególności zgłoszone artykuły mogą zostać odrzucone, jeśli przekroczą normy plagiatowe, nie będą odpowiednio sformatowane lub nie wniosą wartości dodanej do obecnego stanu wiedzy.

- Redaktor Naczelny i Redaktor Numeru powinni oceniać nadesłane prace bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne autora (autorów).

- Informacje o zgłoszonym artykule nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne by kontynuować proces recenzyjny. Wszystkie informacje będą udostępniane tylko autorom, recenzentom, potencjalnym recenzentom, wydawcy i w niektórych przypadkach, członków Komitetu Redakcyjnego.

- Redaktor Naczelny będzie kierować się wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów.

- Nieopublikowane materiały pochodzące z przesłanego zgłoszenia nie mogą być wykorzystane w żadnym projekcie badawczym bez zgody autora. Informacje i idee pochodzące ze zgłoszenia nie mogą służyć uzyskaniu korzyści przez recenzenta. 

- Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za upewnienie się, że żadne względy materialne nie mają wpływu na przebieg procesu recenzyjnego i publikacyjnego zgłoszonych artykułów. 

- Redaktor Naczelny i Redaktorzy Numerów powinni upewnić się, że proces recenzyjny przebiega w sposób odpowiedni i sprawiedliwy dla autora. Redaktorzy jak i Komitet Redakcyjny nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie artykułów, których są autorami lub z których autorami posiadają konflikt interesów wynikający z rywalizacji bądź kolaboracji z nimi. Autorzy są zobowiązani przekazać wraz ze zgłoszeniem informacje o wszelkich występujących konfliktach interesów bądź wprowadzić poprawki jeśli konflikt interesów zostanie ujawniony już po opublikowaniu artykułu.

- Redaktor Naczelny powinien być zawsze gotowy do opublikowania poprawek lub przeprosin odnośnie już opublikowanego artykułu jeżeli jest to konieczne. 

Obowiązki Recenzentów

- Proces podwójnej ślepej recenzji służy zarówno Redaktorom w podejmowaniu decyzji odnośnie publikacji artykułu, jak i Autorom w jego poprawie.

- Każdy Recenzent, który nie czuje się kompetentny by wydać rzetelną opinię odnośnie artykułu lub nie jest w stanie zakończyć recenzji w wyznaczonym terminie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Redaktorów, by umożliwić szybkie znalezienie innego recenzenta i tym samym kontynuowanie procesu recenzyjnego. 

- Recenzje powinny być przygotowywane w sposób obiektywny. Recenzenci zobowiązani są w sposób jasny przedstawić swoje opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, przytaczając odpowiednie argumenty na ich poparcie.

- Recenzenci nie powinni podejmować się procesu recenzyjnego jeśli między nimi a autorami zgłoszonego tekstu występuje konflikt interesów. 

- Recenzenci powinni w swej recenzji wspomnieć o publikacjach, które mają istotne znaczenie dla omawianego w zgłoszonym artykule tematu, a nie zostały uwzględnione przez autorów. Recenzenci powinni też zwracać baczną uwagę na fragmenty tekstów przypominające treść innych artykułów i bezwzględnie komunikować ich występowanie w recenzji.

- Wszelkie informacje i pomysły zawarte w recenzjach są poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistej korzyści. Recenzowane teksty nie powinny być pokazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Redaktora.

Obowiązki Autorów

- Autorzy opisujący wyniki badań własnych powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym powielenie pracy. Nieprawdziwe lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

- Autorzy powinni upewnić się, że zgłoszony przez nich tekst jest oryginalny, a wszelkie informacje, które pozyskali od innych badaczy są opatrzone odpowiednim przypisem.

- Autorzy nie powinni publikować artykułów opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub artykule. Równoległe przedłożenie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie publikacyjne i jest niedopuszczalne.

- Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w opracowanie koncepcji, realizację projektu, zebranie lub interpretację danych. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy i podpisać oświadczenie o wkładzie autorów dostępne na stronie internetowej czasopisma. Jeśli istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny one zostać wymienione w sekcji Podziękowania.

- Autor podający dane kontaktowe powinien upewnić się, że wszyscy prawdziwi współautorzy i żadni nieodpowiedni współautorzy nie znajdują się na liście autorów artykułu i że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i zgodzili się na jego przekazanie do publikacji.

- Jeżeli w badaniach wykorzystywano substancje, procedury lub sprzęt, które mogą stanowić zagrożenie związane z ich użyciem, autorzy muszą wyraźnie zaznaczyć ich wykorzystanie w artykule. W przypadku badań przeprowadzanych na ludziach pożądana jest odpowiednia zgoda lokalnego komitetu etycznego.

- Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoich artykułach wszelkie finansowe lub inne materialne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako mające wpływ na wyniki lub ich interpretację. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu powinny zostać ujawnione.

- Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie Redaktora lub Wydawcy i podjęcie współpracy w celu wycofania artykułu lub opublikowania odpowiedniej erraty.

Obowiązki Wydawcy

- W przypadku domniemanej lub udowodnionej nierzetelności naukowej, jak sfabrykowanie danych czy plagiat, wydawca we współpracy z Redaktorem Numeru i Redaktorem Naczelnym podejmuje wszelkie działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji i adekwatną modyfikację artykułu. Działanie te mogą obejmować publikację erraty lub, w najcięższych przypadkach, całkowite wycofanie artykułu z publikacji. W takich przypadkach wydawca i redakcja będą przestrzegać schematów postępowania COPE, aby zapewnić najwyższe standardy publikacji.