1. Artykuły są przesyłane na adres mailowy Redaktora Numeru.

 2. Redaktor Numeru dokonuje preselekcji zgłoszonych artykułów w oparciu o ich jakość merytoryczną i zgodność z tematem numeru.

  1. Przyjmowane są wyłącznie teksty przygotowane zgodnie ze Wskazówkami Dla Autorów. Artykuły nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać odrzucone bez możliwości poprawy.

 3. Artykuły są poddawane procedurze antyplagiatowej. Artykuły, które jej nie przejdą, mogą zostać odrzucone bez możliwości poprawy.

 4. Artykuły, które spełniają wymogi formalne, przeszły etap preselekcji i procedurę antyplagiatową, są kierowane do recenzji.

  1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów w modelu podwójnej ślepej recenzji. Recenzenci dobierani są przez Komitet Redakcyjny na podstawie propozycji Redaktora Numeru.

  2. W przypadku artykułu w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej, mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora.

 5. Recenzja przygotowywana jest w oparciu o wzór recenzji i kończy się jedną z decyzji:

  - publikacja bez zmian,

  - publikacja po niewielkich zmianach (artykuł nie wymaga ponownej recenzji),

  - publikacja po gruntownych zmianach (artykuł wymaga ponownej recenzji),

  - odrzucenie.

  Recenzent ma prawo sformułować zakres niezbędnych poprawek.

 6. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji (publikacja bez zmian lub publikacja po niewielkich zmianach) oznacza przyjęcie danego artykułu do dalszej procedury wydawniczej. Jeżeli wskazane były niewielkie zmiany, po wprowadzeniu ich przez Autora, są one oceniane przez Redaktora Numeru. W przypadku, gdy jeden recenzent sugeruje gruntowne zmiany, po wprowadzeniu ich przez Autora, artykuł jest kierowany do ponownej recenzji. W przypadku dwóch recenzji sugerujących gruntowne zmiany lub minimum jednej sugerującej odrzucenie artykułu, artykuł jest odrzucany. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia danego artykułu do druku nawet wówczas, gdy otrzyma on dwie pozytywne recenzje.

 7. Do publicznej wiadomości podaje się listę nazwisk współpracujących recenzentów raz w roku. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.